Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „М НЕТ” ЕООД И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) регламентират взаимоотношенията между “М НЕТ” ЕООД , в качеството на оператор, регистриран по обща лицензия No. 217–06252, изградил, поддържащ и използващ кабелна далекосъобщителна мрежа за предаване на данни и предоставяне на други далекосъобщителни услуги чрез нея (МРЕЖАТА), в това число достъп до Интернет, наричан за краткост      “М НЕТ” ЕООД и потребителите на тази кабелна далекосъобщителна мрежа, наричани за краткост АБОНАТИ.

1.2. Настоящите ОУ са неразделна част от договорa за свързване към МРЕЖАТА и са задължителни за “М НЕТ” ЕООД и абонатите на МРЕЖАТА, ако абонатът е заявил изрично чрез договора, че ги приема.

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

В раздел 2 са дефинирани основните понятия, които се използват в настоящите общи условия и в договора за свързване към МРЕЖАТА, както следва:

2.1. КАБЕЛНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (МРЕЖАТА) – набор от електронно оборудване за приемане, предаване и пренос (препредаване); кабелни трасета; носещи, свързващи, разделящи и други елементи, представляващи съвкупност от взаимно свързани възли, линии и съоръжения и явяващи се среда за пренос на данни, в това число достъп до Интернет, чрез директна свързаност на абонатите и за предоставяне на други услуги.

2.2. АБОНАТ – Абонат на МРЕЖАТА може да бъде всяко физическо или юридическо лице. Нов АБОНАТ е физическо или юридическо лице, което никога или минимум 6 поредни месеца не е иползвало услугите предоставяни от “М НЕТ” ЕООД . Абонатът се идентифицира:

а) за физическите лица – с име, ЕГН, телефон и адрес за кореспонденция, адрес за включване към МРЕЖАТА;

б) за юридическите лица и едноличните търговци – с наименование (фирма), данни за съдебната регистрация, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер за юридическите лица и едноличните търговци, адрес за кореспонденция, адрес за включване към МРЕЖАТА.

2.3. АБОНАТНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – определено място, на което АБОНАТЪТ може посредством меден или оптичен кабел да се свърже към комуникационното оборудване предоставено от ‘’ М НЕТ’’ ЕООД за директен достъп до Интернет.

2.4. IP адресно пространство – предоставен на АБОНАТА и администриран от “М НЕТ” ЕООД индивидуален интернет алокационен адрес (IP адрес), чрез който АБОНАТА се индивидуализира в интернет адресното пространство.

2.5. DNS – (Domain Name System) система, чрез която се осъществява взаимовръзката между имената на интернет домейните и техните IP адреси.

2.6. ЦЕНА ЗА СВЪРЗВАНЕ (инсталационна цена) – това е цената, която абонатът заплаща, за да се изгради една абонатна точка за достъп с цел свързване и осигуряване достъп до услугите на мрежата. Обявената от “М НЕТ” ЕООД  цена за свързване (инсталация) се отнася за изграждане на една абонатна точка за достъп.

2.7. МЕСЕЧНА АБОНАМЕНТНА ЦЕНА – това е цената, която абонатът заплаща ежемесечно за използване на фиксираните в договора вид и обем на услугите.

3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ  “М НЕТ” ЕООД

3.1. “М НЕТ” ЕООД е оператор, който предоставя чрез МРЕЖАТА следните услуги: – достъп до Интернет в реално време и до локална мрежа (LAN), чрез директна свързаност към LAN сегмента; – IP адресно пространство, DNS и всички други услуги и информация, необходими за конфигурацията и интеграцията на компютъра на АБОНАТА в Интернет; – пренос на данни на основата на IP протоколи в рамките на МРЕЖАТА и/или извън нея.

3.2. АБОНАТЪТ възлага, а “М НЕТ” ЕООД приема – срещу цена за свързване, да извърши доставка на материали и елементи и да изгради за своя сметка абонатна точка за достъп до посочено място в имота на абоната, да извърши свързване и пускане в действие на заявените от абоната услуги срещу заплащане на цена за свързване и месечната абонаментна цена.

3.3. “М НЕТ” ЕООД обявява всички цени на предлаганите услуги, адрес и телефон за връзка в своите офиси на своята Интернет страница: http://www.mnet-bg.com

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА “М НЕТ” ЕООД

4.1. “М НЕТ” ЕООД се задължава да осигури на АБОНАТА достъп до услугите (свързване към МРЕЖАТА), описани в настоящите общи условия в рамките на следните срокове:

– при наличие на техническа възможност – до 7 работни дни след подаване на заявка от АБОНАТА за включване към МРЕЖАТА.

– при отсъствие на техническа възможност – условията за включване се договарят според конкретната ситуация. Достъпът до услугите се осигурява след заплащане от страна на АБОНАТА на цената за свързване и месечната абонаментна цена за първия месец, през който ще се ползват услугите. Началото на използване на услугите се удостоверява с Приемо-предавателния портокол към договора за свързване към мрежата, подписано от представител на “М НЕТ” ЕООД и АБОНАТА.

4.2. “М НЕТ” ЕООД се задължава да уведомява АБОНАТА за възникнали проблеми, които могат да забавят и затруднят използването на услугите.

4.3. “М НЕТ” ЕООД се задължава да поддържа системата за достъп до МРЕЖАТА, в това число до LAN ресурсите и до Интернет през цялото договорено време, като взима всички необходими мерки за незабавното отстраняване на възникнали проблеми.

4.4.1. “М НЕТ” ЕООД не носи отговорност, ако поради нарушения на работоспособността на програмно-техническите средства на други оператори на Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, АБОНАТЪТ не може да ползва частично или напълно услугите – предмет на настоящите ОУ.

4.4.2. “М НЕТ” ЕООД не носи отговорност и при възникване на извънредни обстоятелства, в резултат на които МРЕЖАТА е претърпяла повреди и АБОНАТЪТ не може да ползва частично или напълно услугите – предмет на настоящите ОУ.

4.5. “М НЕТ” ЕООД се задължава да започне работа по отстраняване на повредите незабавно след отпадане на причините, предизвикали повредите и да приведе МРЕЖАТА в състояние на нормална работа в 48 часов срок. Повреди по вина на АБОНАТИТЕ се отстраняват за тяхна сметка.

4.6. “М НЕТ” ЕООД може да поиска извънреден достъп до имота на абоната и всички части на МРЕЖАТА с цел отстраняване на повреди, извършване на профилактични прегледи във времето от 08.00 до 20.00 часа. Искането се отправя писмено, по телефона или на място след легитимация.

4.8. “М НЕТ” ЕООД има право да получи достъп, след предварително извършено уведомяване по съответния ред и в предвидения срок съгласно ОУ, до всички части на МРЕЖАТА, вкл. една абонатните точки за достъп за извършване на прегледи, ремонт и поддръжка.

4.9. При посещения в имота на АБОНАТА служителите на “М НЕТ” ЕООД са длъжни да се легитимират .

4.10. “М НЕТ” ЕООД има право да получи дължимите плащания по цените за свързване към МРЕЖАТА, месечните абонаментни цени и цените за допълнителните услуги.

4.11. “М НЕТ” ЕООД има право да предупреди АБОНАТА в случаите, когато е констатирала нарушение на договорните отношения като го покани да преустанови нарушението и му даде подходящ срок за възстановяване на загубите и нанесените щети.

4.12. “М НЕТ” ЕООД се задължава да оповестява на своята интернет страница предварително определени дати, начален и краен час за извършване на профилактика, ремонти или преструктуриране на МРЕЖАТА, в резултат на което, абонатите няма да могат да ползват частично или напълно услугите.

5.УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА АБОНАТА

5.1. АБОНАТЪТ се задължава да заплаща в срок всички дължими цени. Цената за свързване и първоначалната месечна абонаментна цена се заплащат изцяло при включването му към МРЕЖАТА. Следващите месечни абонаментни такси се плащат  до 1 число на новия месец.

При невъзможност от навременно плащане АБОНАТЪТ се задължава да уведоми “М НЕТ” ЕООД преди изтичането на последния заплатен месец.

5.2. След изтичането на месеца, за който е платена месечната абонаментна такса, се преустановява достъпа на АБОНАТА до Интернет с уведомителна цел. За да се поднови достъпът е необходимо да се заплати нова месечна абонаментна такса.

5.3. В случай, че до 2 месеца, след преустановяване на достъпа на АБОНАТА до Интернет, АБОНАТЪТ пожелае да възстанови достъпа си до Интернет, той трябва да заплати остатака от дни до края на текущия абонаментен период, както и всички текущи промоционални удължения на достъпа до Интернет непосредствено след последния заплатен от него период/при отсъствие на предварително уведомление за временно изключване/

5.4. В случай, че в срок от 2 месеца след преустановяване на достъпа на АБОНАТА до Интернет, не бъде заплатена нова месечна абонаментна такса, се преустановява и достъпа на АБОНАТА до ресурса на мрежата, като АБОНАТЪТ се изключва ФИЗИЧЕСКИ от МРЕЖАТА. При повторно включване на АБОНАТА към МРЕЖАТА се заплаща цената за свързване и конфигуриране, както и всички текущи промоционални удължения на достъпа до Интернет непосредствено след последния заплатен от него период/при отсъствие на предварително уведомление за временно изключване/, и нова месечна абонаментна такса, при което АБОНАТЪТ получава отново достъп до Интернет и ресурса МРЕЖАТА.

5.5. АБОНАТЪТ се задължава да не предоставя достъпа си до Интернет на трети лица, както и да извършва сам промени в мрежата.

5.6. АБОНАТЪТ се задължава да не включва в МРЕЖАТА устройства, нестандартни и/или с повредени компоненти, които биха могли да предизвикат елетрически и магнитни смущения и биха нарушили нормалния процес на работа на МРЕЖАТА.

5.7. АБОНАТЪТ се задължава да уведомява “М НЕТ” ЕООД за констатирани аварии и повреди и да предоставя друга известна нему информация, имаща отношение към работата на МРЕЖАТА.

5.8. АБОНАТЪТ се задължава да предостави на “М НЕТ” ЕООД достъп до имота си за изграждане, поддръжка и отстраняване на аварии, за извършване на профилактики или други действия по МРЕЖАТА в предварително съгласувано време.

5.9. С подписването на договора, АБОНАТЪТ дава съгласието си “М НЕТ” ЕООД да ползва общи части на сградата, в която е разположен имота, включително слаботокова и коаксиална инфраструктура, с цел полагане на кабели и абонатни отклонения. АБОНАТЪТ урежда спорни въпроси със съсобствениците на идеални части от сградата сам и за своя сметка.

5.10. При използване на МРЕЖАТА и/или услугите и предлаганите възможности, АБОНАТЪТ следва да не нарушава със свои умишлени действия работата на МРЕЖАТА и да не вреди на други абонати, мрежи и потребители и да не извършва други действия, които биха нарушили нечии права или условия за работа. АБОНАТЪТ носи отговорност за подобни действия.

5.11. АБОНАТЪТ се задължава да уведоми “М НЕТ” ЕООД в до 1 число на новия месец при желание от негова страна да бъде изключен физически от мрежата.

5.12. АБОНАТЪТ има право да бъде свързан към МРЕЖАТА при условията и сроковете на договора.

5.13. АБОНАТЪТ има право, но не е задължен да предплаща месечната абонаментна такса. Инициативата за предплащане на няколко месечни абонаментни такси може да бъде само на АБОНАТА. “М НЕТ” ЕООД не може да изисква предплащането на няколко месечни абонаментни такси.

5.14. АБОНАТЪТ има право да изисква цялостно и качествено изпълнение на договора и настоящите ОУ от “М НЕТ” ЕООД, в рамките на техническите възможности на “М НЕТ” ЕООД.

5.15. АБОНАТЪТ носи пълна отговорност за съдържанието на информацията, разпространявана от него чрез Интернет и ресурса на LAN мрежата, съгласно българското и международното законодателство. АБОНАТЪТ се задължава да не нарушава работата на други потребители и системи в Интернет, както и да не използва предоставения му от “М НЕТ” ЕООД достъп до Интернет и LAN мрежата за незаконни цели.

6. НЕУСТОЙКИ

6.1. При липса на връзка до Интернет по вина на “М НЕТ” ЕООД за време над 48 часа, за което се изготвя констативен протокол, то “М НЕТ” ЕООД дължи неустойка в рамер на 1/30 част от заплатената от АБОНАТА месечна абонаментна цена за всеки дeн от отчетния месец, през който не е имало връзка.

6.2. АБОНАТЪТ дължи обезщетение на “М НЕТ” ЕООД, ако в резултат на негови действия са повредени технически устройства на “М НЕТ” ЕООД, довели до спиране на правилното функциониране на мрежата. Дължимото обезщетение е в размер на стойността на повредените технически средства.

6.3. “М НЕТ” ЕООД не дължи неустойки и обезщетения за спиране предоставянето на услугите, дължащи се на причини, за които “М НЕТ” ЕООД не отговаря.

7. РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

7.1. Цените за предоставяните от “М НЕТ” ЕООД на АБОНАТА услуги се заплащат в брой в касите на “М НЕТ” ЕООД или по банков път към банковата сметка на ДОСТАВЧИКА. При тяхното заплащане “М НЕТ” ЕООД издава номерирана квитанция или фактура, изготвена на компютър или на ръка, съпроводена от касова бележка от устройство с фискална памет. АБОНАТЪТ е в правото си да поиска издаването на фактура, което се заявява при подписването на договора, като се представят необходими реквизити, с оглед издаването на редовна фактура.

7.2. “М НЕТ” ЕООД се задължава да съхранява данните необходими за разплащанията с АБОНАТИТЕ до шест месеца назад считано от датата на последното плащане.

8. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ  

М НЕТ” ЕООД И АБОНАТИ

8.1. “М НЕТ” ЕООД има право да прекрати договора едностранно и да преустанови предоставянето на достъп до услугите на МРЕЖАТА, в случай на груби нарушения от страна на АБОНАТА на предвидените в договора и в ОУ, както и при неизпълнение на поетите от АБОНАТА задължения.

8.2. Подписаният между АБОНАТА и “М НЕТ” ЕООД договор има действие само за периода, за който са платени съответните месечни абонаментни такси. Договорът се продължава автоматично, при заплащане на нова месечна абонаментна цена, освен ако някоя от страните не изрази писмено несъгласието си, най-късно до 10 дни преди изтичането на действието на договора.

8.3. Сключеният между АБОНАТА и “М НЕТ” ЕООД договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие, след съставяне на протокол, при 10 дневно писмено предизвестие, отправено от всяка една от страните.

8.4. Страните по договорa не носят отговорност за неизпълнението му при възникването на форсмажорни обстоятелства.

8.5. В случай на промяна, изменение и допълнение на ОУ, извършена по установения ред и при неприемане от страна на АБОНАТА на новите, изменените и допълнените ОУ, АБОНАТЪТ може едностранно да прекрати договора. Прекратяването се извършва по общия ред. Прекратяването не освобождава АБОНАТА от задължението за плащане на дължими към  “М НЕТ” ЕООД суми за ползване на услуги.

8.6. За всички неупоменати в договора и в настоящите ОУ случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и действащото законодателство в Република България.

8.7. При възникване на обстоятелства, които не са регламентирани в договора или в настоящите ОУ и при възникване на спорове, страните решават взаимните проблеми в приятелски дух и с взаимни компромиси, а ако това е невъзможно, те се обръщат за разрешаване на спора към компетентния съд.

8.8. Страните могат да променят и допълват договора само при условията на писмено съгласие помежду им, което става неразделна част от договора.

8.9. Подписването на договора означава, че страните познават и приемат ОУ, валидни към момента на неговото подписване.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. “М НЕТ” ЕООД не носи отговорност за влошено качество на услугите, дължащо се на неправомерни действия по МРЕЖАТА на трети лица. Подобни действия или нарушения се отстраняват от “М НЕТ” ЕООД със съдействие на АБОНАТИТЕ.

9.2. Прекъсването на електрозахранването в някои участъци на МРЕЖАТА може да причини спиране на досъпа до МРЕЖАТА в район, където има електрически ток. В тези случаи “М НЕТ” ЕООД не може да носи отговорност за непрекъсваемост на захранването на мрежата. “М НЕТ” ЕООД е абонат на „ЕВН България Електроразпределение” АД, както и АБОНАТИТЕ по настоящия договор.

9.3. “М НЕТ” ЕООД не носи отговорност при повреди, възникнали в резултат от природни бедствия.

9.4. Всеки абонат има право дава предложения, да внася молби и жалби свързани с изпълнението на договора и/или работата на МРЕЖАТА. Предложенията, молбите и жалбите се подават в писмен вид и свободен текст в офиса на “М НЕТ” ЕООД. “М НЕТ” ЕООД се задължава да разгледа и да се произнесе по внесените документи в срок от 5 работни дни, и да уведоми писмено АБОНАТА за своето решение в срок от 5 работни дни.

10. ФОРС МАЖОР И ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

10.1. Страните не носят отговорност, ако неизпълнението на задълженията им се дължи на непреодолима сила, освен ако преди настъпването й някоя от страните е изпаднала в забава.

10.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила уведомява незабавно другата страна за настъпването на възможните последици.

10.3. Непреодолимата сила не е основание за освобождаване от отговорност, ако в момента на настъпването й, страната е нарушила свое задължение по договора или е в забава.

10.4. При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия се прилага българското законодателство.